Algemene voorwaarden van de teacher trainingen

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot deelname aan de opleiding en bijscholing Yoga Opleiding Nederland  Annemiek Latour (YON)
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 2. Inschrijving en bevestiging deelname
1. Mogelijkheid tot inschrijving van de bijscholingen , specialisatie, cursussen, trainingen is voor iedereen die voldoet aan de door de YON gestelde toelatingscriteria.
2. Aanmelding voor de bijscholing van YON kan uitsluitend per email of per betaling via de webshop aan A.Latour
3. Aan de deelname van de cursus worden nadere specifieke voorwaarden verbonden zoals ingangsniveau, vooropleiding, aanwezigheidsplicht etc.
4. YON bevestigt een aanmelding die is gedaan op wijze zoals vermeld in het voorgaande lid steeds schriftelijk (per post of email).
5. YON verifieert voorafgaande aan bevestiging van deelname of de cursist voldoet aan de gestelde toelatingscriteria.
6. YON behoudt zich het recht voor, bij een te gering aantal aangemelde deelnemers de opleiding / bijscholing/ training geen doorgang te laten vinden.
7.Alle informatie die door klanten, cursisten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 3. Prijzen en betaling
1. Na ontvangst van de opleidingsovereenkomst en alle gevraagde aanvullende bescheiden, stuurt YON de deelnemers een schriftelijke acceptatie van deelname, evenals de factuur.
2. YON en de bijscholingen zijn vrijgesteld van BTW
3. Bij betaling van het lesgeld ineens dient het bedrag te zijn binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overmaking naar het door YON opgegeven bankrekeningnummer.Of per iDeal, webshop.
4.Indien de deelnemer niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn(en) heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. YON is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van de maand wordt beschouwd als een hele.
6. Indien een deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor YON voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
7. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling, of, ingeval van gespreide betaling, de 1ste termijn betaling door YON is ontvangen, is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 4. Annulering door deelnemer
1. De cursist kan deelname aan de opleiding annuleren tot uiterlijk 2 weken voor de geplande 1ste cursusdag. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden en gericht te worden aan de A.Latour van YON
2. Bij annulering tot 2 weken voor de eerste cursusdag wordt 30% van de Teachertraining in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de cursist geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Alleen vervalt deze op het 1e lesmoment en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
4. In uitzonderingsgevallen kan in geval van lid 2 of 3 van dit artikel uitsluitend naar het oordeel van het bestuur van YOGA OPLEIDING Nederland besloten worden tot (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld in geval van zwaarwegende, bijzondere omstandigheden.

Artikel 5. Annulering door Yoga opleiding Nederland
YOGA OPLEIDING Nederland behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers worden hiervan onverwijld in kennis gesteld. YOGA OPLEIDING Nederland zal in dat geval het door de deelnemers betaalde opleidingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt YOGA OPLEIDING Nederland de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hier gebruik van maakt vindt geen restitutie plaats.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door YOGA OPLEIDING Nederland voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YOGA OPLEIDING  Nederland is een deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7. Vervanging docent of trainer
Indien in het opleidingsmateriaal een docent met naam wordt genoemd, is YOGA OPLEIDING Nederland desondanks vrij deze te vervangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.  YOGA OPLEIDING Nedeerland  is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de opleiding Yoga Opleiding Nederland of de annulering van de opleidingsovereenkomst met YOGA OPLEIDING Nederland.
2. Indien YOGA OPLEIDING Nederland op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het opleidingsbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed, evenals gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
4. Yoga Opleiding Nederland en/of A. Latour sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie in de kerk van Ransdorp, dorpsweg 55 of elders voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
5. Yoga Opleiding Nederland en/of A. Latour is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de opleiding Yoga . De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, rechtshandelingen en dergelijke van  YOGA OPLEIDING Nederland is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de gevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 10. Absentieregeling
Bij absentie ontvangt de deelnemer geen certificaat

ARTIKEL 11 Persoonsgegevens
1. YOGA OPLEIDING Nederland verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en opdrachtgevers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. YOGA OPLEIDING Nederland en of A. Latour gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan de AVG. Bijzondere gegevens zoals informatie over gezondheid, worden alleen verwerkt met toestemming of op verzoek. Deze gegevens staan afgeschermd in een veilige omgeving.
2. YOGA OPLEIDING Nederland gebruikt persoonsgegevens ook om de deelnemers en opdrachtgevers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Opleiding Nederland en of A. Latour en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, de data van trainingen. Indien de deelnemer of opdrachtgever geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van
Yoga Opleiding Nederland en of A. Latour , kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yogaopleiding@gmail.com
3. YOGA OPLEIDING Nederland geeft de persoonsgegevens van de deelnemers en opdrachtgevers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.