Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot deelname aan de opleiding en bijscholing Raja Yoga Opleiding Annemiek Latour (RYO)
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 2. Inschrijving en bevestiging deelname
1. Mogelijkheid tot inschrijving van de opleiding is voor iedereen die voldoet aan de door de RYO gestelde toelatingscriteria,
2. Aanmelding voor de opleiding RYO kan uitsluitend door inlevering van een volledig ingevuld en getekend inschrijfformulier per post of per email aan A.Latour
3. Aan de deelname van de cursus worden nadere specifieke voorwaarden verbonden zoals ingangsniveau, vooropleiding, aanwezigheidsplicht etc.
4.RYO bevestigt een aanmelding die is gedaan op wijze zoals vermeld in het voorgaande lid steeds schriftelijk (per post of email).
5. RYO verifieert voorafgaande aan bevestiging van deelname of de cursist voldoet aan de gestelde toelatingscriteria.
6. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus komt tot stand nadat een volledig ingevuld en ondertekende opleidingsovereenkomst door RYO is ontvangen, en acceptatie van de toelatingseisen door RYO schriftelijk is bevestigd. Dit valt samen met een definitieve bevestiging deelname, die na sluiting van de aanmeldingstermijn wordt verzonden.
7. RYO behoudt zich het recht voor, bij een te gering aantal aangemelde deelnemers de opleiding geen doorgang te laten vinden.
8. Alle informatie die door klanten, cursisten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 3. Prijzen en betaling
1. Na ontvangst van de opleidingsovereenkomst en alle gevraagde aanvullende bescheiden, stuurt RYO de deelnemers een schriftelijke acceptatie van deelname, evenals de factuur.
2. De prijzen zijn inclusief BTW.
3. Bij betaling van het opleidingsgeld ineens dient het bedrag te zijn binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overmaking naar het door RYO opgegeven bankrekeningnummer.
4. Gespreide betaling in 4 termijnen of 10 termijnen is mogelijk. De eerste termijn inclusief het inschrijfgeld dient te zijn binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overmaking naar het opgegeven bankrekeningnummer van RAJA YOGA OPLEIDING. De overige 3 termijn dienen op dezelfde wijze te worden overgemaakt, uiterlijk op de aangegeven termijn data. Bij betaling in 10 termijnen dient het 1e termijn te zijn overgemaakt binnen 14 dagen na factuurdatum en vervolgens iedere maand. Uiterlijk de aangegeven termijn data.
5. Indien de deelnemer niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn(en) heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. RYO is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van de maand wordt beschouwd als een hele.
6. Indien een deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor RYO voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
7. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling, of, ingeval van gespreide betaling, de 1ste termijn betaling door RYO is ontvangen, is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 4. Annulering door deelnemer
1. De cursist kan deelname aan de opleiding annuleren tot uiterlijk 4 weken voor de geplande 1ste cursusdag. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden en gericht te worden aan de A.Latour van RYO
2. Bij annulering tot 4 weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,00 in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de cursist geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.  Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Er is geen bedenktijd van de opleidingsovereenkomst door de deelnemer na aanvang van de cursus/opleiding.
4. In uitzonderingsgevallen kan in geval van lid 2 of 3 van dit artikel uitsluitend naar het oordeel van het bestuur van RAJA YOGA OPLEIDING besloten worden tot (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld in geval van zwaarwegende, bijzondere omstandigheden.

Artikel 5. Annulering door Raja Yoga opleiding
RAJA YOGA OPLEIDING behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers worden hiervan onverwijld in kennis gesteld. RAJA YOGA OPLEIDING zal in dat geval het door de deelnemers betaalde opleidingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt RAJA YOGA OPLEIDING de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hier gebruik van maakt vindt geen restitutie plaats.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door RAJA YOGA OPLEIDING voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RAJA YOGA OPLEIDING is een deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7. Vervanging docent of trainer
Indien in het opleidingsmateriaal een docent met naam wordt genoemd, is RAJA YOGA OPLEIDING desondanks vrij deze te vervangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. RAJA YOGA OPLEIDING is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de opleiding Yoga Opleiding Nederland of de annulering van de opleidingsovereenkomst met RAJA YOGA OPLEIDING.
2. Indien RAJA YOGA OPLEIDING op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het opleidingsbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed, evenals gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
4. Raja Yoga Opleiding en/of A. Latour sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie in de kerk van Ransdorp, dorpsweg 55 of Veemarkt 151 1019 CC Amsterdam voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
5. Yoga Centrum Amsterdam en/of A. Latour is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de opleiding Yoga . De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, rechtshandelingen en dergelijke van RAJA YOGA OPLEIDING is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de gevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 10. Absentieregeling
Er geldt de volgende procedure voor het missen van lessen:
1. De cursist mag maximaal 8 lessen missen van de opleiding.

ARTIKEL 11 Persoonsgegevens
1. RAJA YOGA OPLEIDING verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en opdrachtgevers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. RAJA YOGA OPLEIDING en of A. Latour gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan de AVG. Bijzondere gegevens zoals informatie over gezondheid, worden alleen verwerkt met toestemming of op verzoek. Deze gegevens staan afgeschermd in een veilige omgeving.
2. RAJA YOGA OPLEIDING gebruikt persoonsgegevens ook om de deelnemers en opdrachtgevers op de hoogte te brengen van activiteiten van Raja Yoga Opleiding en of
A. Latour en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, de data van trainingen. Indien de deelnemer of opdrachtgever geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van
Raja Yoga Opleiding en of A. Latour , kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yoga-amsterdam.com
3. RAJA YOGA OPLEIDING geeft de persoonsgegevens van de deelnemers en opdrachtgevers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.